• Section 504 Child Find Notice 

  Pursuant to Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, the District has a duty to identify, refer, evaluate, and if eligible, provide a free, appropriate public education to disabled students. For additional information about the rights of parents of eligible children, or for answers to any questions you might have about identification, evaluation and placement into Section 504 programs, please contact the District’s Section 504 Coordinator, Paula Simmons, at 512-594-0184, or by mail at 1401 W. Pecan St., Pflugerville, Texas 78660. 

  Pflugerville Independent School District is an equal opportunity employer and provides educational programs and services that do not discriminate on the basis of age, national origin, race, sex, color, religion, disability or against any other legally protected group. Complaints should be addressed to the Director of Administrative Services at 594-0000.

  Aviso Sobre La Identificación de Estudiantes Incapacitados bajo la Seccion 504 

  Bajo la Sección 504 del Decreto de Rehabilitación de 1973, el Distrito Escolar esta obligado a identificar, referir, evaluar, y proporcionar servicios educativos apropriados y gratuitos a estudiantes incapacitados que califican para recibir servicios bajo esta ley. Si usted desa mas informción sobre los derechos de padres de niños incapacitados, o si tiene preguntas sobre la identificación, evaluación, y colocación de niños en el programa de Sección 504, favor de ponerse in contacto con el Coordinador de 504 del Distrito, Paula Simmons, al numero 512-594-0184, o por correo a la siguiente dirección: 1401 W. Pecan St., Pflugerville, Texas 78660.

   El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville proporciona igualdad de oportunidad de empleo y programas educativos y servicios, los cuales no discriminan por razones de edad, origen nacional, raza, sexo, color, religión, discapacidad o contra cualquier otro grupo protegido legalmente. Se deben dirigir las quejas al Director de Servicios Administrativos al 594-0000.

   Phần 504 Thông Báo Xác Định Trẻ Em Khuyết Tật 

  Theo đuổi mục tiêu của Chương 504 Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng (Rehabilitation Act) 1973, Học Khu có nhiệm vụ xác định, tham khảo, đánh giá và nếu hợp lệ, cung cấp giáo dục công lập miễn phí thích hợp đến các học sinh khuyết tật. Để biết thêm chi tiết về quyền của phụ huynh của các cháu đủ điều kiện, hoặc để trả lời bất cứ câu hỏi nào quý vị có thể có về xác định hợp lệ, đánh giá và xếp vào chương trình của Phần 504, xin liên hệ Phối Trí Viên Phần 504 của Học Khu (District’s Section 504 Coordinator), Shannon White, ở 512-594-0184, hoặc gởi thư về 1401 W. Pecan St., Pflugerville, Texas 78660. 

  Học Khu Pflugerville là cơ quan công bằng trong tạo cơ hội việc làm và cung cấp những chương trình giáo dục và dịch vụ không kỳ thị vì tuổi tác, quốc gia gốc, chủng tộc, giới tính, màu da, tôn giáo, sự tàn tật hoặc ngược đãi bất cứ nhóm dân nào được pháp luật bảo vệ. Mọi khiếu nại xin gởi về Director of Administrative Services (Giám Đốc Dịch Vụ Hành Chánh) tại 594-0000.