•  

  Prekindergarten & Kindergarten Registration: 
  2021-2022
  Inscripciones para Prekínder y Kínder: 

  2021-2022 
  Đăng ký Tuyển sinh Mầm non & Mẫu giáo: 
  2021-2022


  Prekindergarten & Kindergarten Registration

  Prekindergarten/Prekínder/Mầm non 

  • April 6 from 8 a.m. to 4 p.m.
   (Prekindergarten only)
   El 6 de abril de 8 a.m. a 4 p.m. 
   (Preescolar solamente)
   Từ 8 a.m. - 4 p.m. ngày 06 tháng 04 
   (Chỉ học sinh Mầm non)

  • April 8 from 1 p.m. to 7 p.m.  
   (Both prekindergarten and kindergarten)
   El 8 de abril de 1 p.m. a 7 p.m.
   (Ambos prekínder y kínder)
   Từ 1 p.m. - 7 p.m. ngày 08 tháng 04  
   (Cả học sinh mầm non và mẫu giáo) 
    

  Please note: For students attending Jessica Carpenter Elementary in 2021-2022 registration is available at Weiss High School during the registration date. 

  Please note: Prekindergarten registration will be available after these dates. Please register at your home campus. 

  Children must be 4 years of age on or before Sept. 1, 2021 and meet additional eligibility criteria: Eligibility-Based Prekindergarten.

  Questions regarding prekindergarten may be emailed to PreK@pfisd.net. For questions regarding registration packets and campus specific information please contact the campus registrar here

   

  Nota: Para los estudiantes que asisten a la Primaria Jessica Carpenter en 2021-2022 la inscripción está disponible en la Preparatoria Weiss durante la fecha de inscripción.

  Tenga en cuenta: la inscripción para prekínder estará disponible después de estas fechas. Favor de inscribirse en su escuela asignada.

  Los niños deben tener 4 años de edad el 1 de septiembre de 2021 o antes y cumplir con criterios adicionales de elegibilidad: Criterio de elegibilidad para prekínder Eligibility-Based Prekindergarten.

  Puede enviar sus preguntas sobre el prekínder (Pre-K) por correo electrónico a PreK@pfisd.net. Para preguntas relacionadas con los paquetes de inscripción e información específica de la escuela, póngase en contacto con el registrador/a de la escuela aquí here.

   

  Vui lòng lưu ý: Đối với các học sinh sẽ đi học tại Trường Tiểu Học Jessica Carpenter trong năm học 2021-2022 có thể đăng ký tại Trường Trung Học Phổ Thông Weiss trong ngày đăng ký.

  Vui lòng lưu ý: Chúng tôi sẽ bắt đầu nhận đăng ký tuyển sinh mầm non sau những ngày này. Quý vị vui lòng đăng ký ở trường học tại nơi cư trú của quý vị.

  Trẻ phải đủ 4 tuổi vào hoặc trước ngày 01 tháng 09 năm 2021 và đáp ứng được các tiêu chí điều kiện thêm khác: Học sinh Mầm non diện chính sách.

  Nếu quý vị có thắc mắc về trường mầm non, vui lòng liên lạc PreK@pfisd.net. Nếu có thắc mắc về gói hồ sơ đăng ký và cần thông tin cụ thể về trường học, quý vị vui lòng liên lạc bộ phận ghi danh của trường tại đây

   


  Kindergarten/Kínder/Mẫu giáo

  • April 7 from 8 a.m. to 4 p.m.
   (Kindergarten only)  
   El 7 de abril de 8 a.m. a 4 p.m.
   (Kínder solamente)
   Từ 8 a.m. - 4 p.m. ngày 07 tháng 04 
   (Chỉ học sinh Mẫu giáo)

  • April 8 from 1 p.m. to 7 p.m.
   (Both Prekindergarten and kindergarten)
    

   El 8 de abril de 1 p.m. a 7 p.m.
   (Ambos prekínder y kínder)
    

   Từ 1 p.m. - 7 p.m. ngày 08 tháng 04
   (Cả học sinh mầm non và mẫu giáo)
    


  Children must be 5 years of age on or before Sept. 1, 2021. There is no additional criteria to enroll. 

  Please note: For students attending Jessica Carpenter Elementary in 2021-2022 registration is available at Weiss High School during the registration date. 

  Please note: If your kindergarten-aged child attended prekindergarten in PfISD in 2020-21, your child is already enrolled at their zoned home campus. You may email the campus registrar to confirm.

   

  Los niños deben tener 5 años de edad el 1 de septiembre de 2021 o antes. No hay criterios adicionales para inscribirse.  

  Nota: Para los estudiantes que asisten a la Primaria Jessica Carpenter en 2021-2022 la inscripción está disponible en la Preparatoria Weiss durante la fecha de inscripción.

  Por favor, tenga en cuenta: Si su hijo de kínder asistió a prekínder en PfISD en 2020-21, su hijo ya está inscrito en su escuela asignada, puede enviar un correo electrónico al registrador(a) de la escuela para confirmarlo.

  Vui lòng lưu ý: Đối với các học sinh sẽ đi học tại Trường Tiểu Học Jessica Carpenter trong năm học 2021-2022 có thể đăng ký tại Trường Trung Học Phổ Thông Weiss trong ngày đăng ký.

  Xin lưu ý: Nếu con bạn sẽ học lớp mẫu giáo năm tới mà đã học lớp mầm non ở PfISD trong năm 2020-21, con bạn đã được ghi danh tại trường trong khu bạn đang ở. Bạn có thể gửi email cho nhà  trường để kiểm nhận. 


  Frequently Asked Questions/Preguntas frecuentes/Các câu hỏi thường gặp

  • How do I locate my child’s school?

  Click on this boundary link here. Put in your address, then click on the black dot to verify your home campus.

  • If my child is not able to be tested right away will they lose their spot at their home campus (the campus you are zoned for based on your home address)? 

  No, they will still get a spot at their home campus. 

  • Do I still have to provide the school with my proof of income, if I know my child will qualify for prekindergarten another way?

  Yes, proof of income is a state requirement for prekindergarten.

  • Can I print my child’s shot records from their online portal? 

  No, they will need to be provided from your child’s doctor’s office in order for it to have your child’s doctor’s name and office address. Please make sure your child’s shot records also include their 4-year old shots.

   


  • ¿Cómo puedo encontrar la escuela asignada de mi hijo?

  Haga clic en este enlace de límites aquí (here). Ponga su dirección y luego haga clic en el punto negro para verificar su escuela asignada.

  • ¿Si mi hijo no puede tomar la prueba de inmediato, perderá su lugar en su escuela asignada (la escuela para la que está zonificado con base a su dirección)?

  No, seguirá obteniendo un lugar en su escuela asignada. 

  • ¿Tengo que proporcionar a la escuela mi comprobante de ingresos, si sé que mi hijo calificará para el prekínder de otra manera?

  Sí, el comprobante de ingresos es un requisito estatal para el prekínder.

  • ¿Puedo imprimir los registros de vacunas de mi hijo del portal en línea?

  No, tendrán que ser proporcionados por el consultorio del médico de su hijo para que tenga el nombre del médico de su hijo y la dirección del consultorio. Por favor, cerciórese de que los registros de vacunas de su hijo también incluyan sus vacunas de 4 años. 


   

  • Làm sao để tôi xác định con mình nên học trường nào?

  Bấm vào đường dẫn đến phân vùng ranh giới ở đây. Nhập vào địa chỉ nhà của quý vị, sau đó bấm vào chấm màu đen để xác định trường học tại nơi cư trú của quý vị.

  • Nếu con tôi không thể được xét nghiệm ngay lập tức thì bé có bị mất chỗ ở trường học tại nơi cư trú hay không (trường học thuộc phân vùng của quý vị theo địa chỉ nhà của quý vị)? 
   Không, học sinh sẽ vẫn có chỗ ở trường học tại nơi cư trú của học sinh. 

  • Tôi có phải tiếp tục cung cấp cho nhà trường chứng từ chứng minh thu nhập của tôi hay không, nếu tôi biết con tôi sẽ đủ tư cách tuyển sinh vào mầm non theo cách khác?

  Có, chứng từ chứng minh thu nhập là một yêu cầu của tiểu bang đối với việc tuyển sinh vào mầm non.

  • Tôi có thể in hồ sơ tiêm chủng của con tôi trong cổng thông tin trực tuyến của con tôi được không? 

  Không, hồ sơ tiêm chủng sẽ phải do phòng khám của bác sĩ đã tiêm chủng cho con quý vị cung cấp và trên hồ sơ phải có tên của bác sĩ và địa chỉ phòng khám. Quý vị nhớ bảo đảm hồ sơ tiêm chủng của con quý vị phải có thông tin về các mũi tiêm chủng lúc trẻ 4 tuổi.