• Public Notification of Nondiscrimination in Career and Technical Education Programs

  PfISD offers career and technical education programs in 12 of the 14 Texas career clusters. Admission to these programs is based on interest and aptitude, age appropriateness, and class space availability.

  It is the policy of PfISD not to discriminate on the basis of race, color, national origin, sex or handicap in its vocational programs, services or activities as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended; Title IX of the Education Amendments of 1972; and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended.

  It is the policy of PfISD not to discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, handicap, or age in its employment practices as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended; Title IX of the Education Amendments of 1972; the Age Discrimination Act of 1975, as amended; and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended.

  PfISD will take steps to assure that lack of English language skills will not be a barrier to admission and participation in all educational and vocational programs.

  For information about your rights or grievance procedures, contact the Office of Student Affairs at hutcherson.hill@pfisd.net, 512.594.0154, and/or the Section 504 Coordinator at Shannon.white@pfisd.net, 512.594.0184.

   

  Notificación Publica de No Discriminación en Programas de Educación Técnica y Vocacional

  PfISD ofrece programas de educación técnica y vocacional en 12 de los 14 clusters de carrera Texas.  La admisión a estos programas se basa en Interés y aptitud, edad apropiada, y disponibilidad de espacio de clase.

  Es norma de PfISD no discriminar en sus programas, servicios o actividades vocacionales por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o impedimento, tal como lo requieren el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; Título IX de las Enmiendas en la Educación de 1972, y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda.

  Es norma de PfISD no discriminar en sus procedimientos de empleo por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, impedimento o edad, tal como lo requieren el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; Título IX de las Enmiendas en la Educación, de 1972, la ley de Discriminación por Edad, de 1975, según enmienda; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda.

  PfISD tomará las medidas necesarias para asegurar que la falta de habilidad en el uso del inglés no sea un obstáculo para la admisión y participación en todos los programas educativos y vocacionales.

  Para información sobre sus derechos o procedimientos de quejas, comuníquese con el Office of Student Affairs at Hutcherson Hill, 512.594.0154 y/o el Coordinador de la Sección 504 en Shannon White, 512.594.0184.

   

  Thông Báo Công Khai Về Việc Không Phân Biệt Đối Xử Trong Các Chương Trình Giáo Dục Nghề Nghiệp Và Kỹ Thuật

  PfISD cung cấp các chương trình giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật ở 12 trong số 14 cụm nghề nghiệp của Texas. Việc nhận vào các chương trình này dựa trên sở thích và năng khiếu, phù hợp với lứa tuổi và chỗ trống trong lớp.

  Chính sách của PfISD là không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính hoặc khuyết tật trong các chương trình dạy nghề, dịch vụ hoặc hoạt động của mình theo yêu cầu của Tiêu Đề VI của Đạo Luật Quyền Công Dân Năm 1964, đã được sửa đổi; Tiêu Đề IX của Tu Chính Án Giáo Dục Năm 1972; và Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi năm 1973, đã được sửa đổi.

  PfISD sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng việc thiếu kỹ năng Anh Ngữ sẽ không phải là rào cản đối với việc nhập học và tham gia vào tất cả các chương trình giáo dục và dạy nghề.

   Để biết thông tin về các quyền hoặc thủ tục khiếu nại của bạn, hãy liên hệ với Văn Phòng Công Tác Sinh viên tại hutcherson.hill@pfisd.net, 512.594.0154, và / hoặc Điều Phối Viên Mục 504 tại Shannon.white@pfisd.net, 512.594.0184.