Return to Headlines

Canvas

Oct. 9, 2020


Teachers have been busy these last few weeks setting up their Canvas courses. Starting on October 13, Canvas will be the primary way students in grades 2-12 access their coursework. Some teachers may continue to link from Canvas to Google Classroom for certain assignments, and students will log in to Canvas directly using Clever (Clever Support).

Students in grades PreK-1 will continue to use Seesaw as a learning management system. 

We have launched a parent and student Canvas training course to help you learn more about how you as a parent can observe your student's classwork and how students will access their assignments in Canvas. To access the training courses for parents and students, please read these Instructions for Parents and these Instructions for Students

Parents and Guardians will need to have an account and be an observer to log in and get access to the training course. You can use these instructions (English), Instructions (Spanish), or this video to set up a Canvas account to observe your students. These instructions can also be found on the Pflugerville ISD Return to Learn page

If you have any questions or problems with setting up your Canvas account, please utilize our Let's Talk system and click on the Canvas button among the list of topics. A link to PfISD’s Let’s Talk website is below.

PfISD Let’s Talk: www.pfisd.net/letstalkLos maestros han estado ocupados estas últimas semanas preparando sus cursos de Canvas. A partir del 13 de octubre, Canvas será la forma principal en que los estudiantes de 2º a 12º grado accederán a sus clases. Algunos maestros pueden continuar vinculando Canvas a Google Classroom para ciertas tareas, y los estudiantes accederán a Canvas directamente usando Clever, Ayuda para usar Clever (Clever Support).

Los estudiantes de los grados PreK-1 continuarán usando Seesaw como sistema de aprendizaje.

Hemos lanzado un curso de capacitación en Canvas para padres y estudiantes para ayudarle a aprender más sobre cómo usted como padre puede observar el trabajo de clase de su estudiante y cómo los estudiantes accederán a sus tareas en Canvas. Para acceder a los cursos de capacitación para padres y estudiantes, por favor lea estas instrucciones para padres  y estas instrucciones para estudiantes .

Los padres y tutores deberán tener una cuenta y ser observadores para poder acceder al curso de capacitación. Pueden usar estas instrucciones  o este video para crear una cuenta de Canvas para observar a sus estudiantes. Estas instrucciones también se pueden encontrar en la página de Pflugerville ISD Regreso al aprendizaje (Return to Learn page).

Si tiene alguna pregunta o problema con la configuración de su cuenta de Canvas, por favor, utilice nuestro sistema de Let's Talk y haga clic en el botón Canvas entre la lista de temas. El enlace al sitio web de Let's Talk de PfISD está abajo.

PfISD Let’s Talk: www.pfisd.net/LetsTalkCác giáo viên đã rất là bận rộn trong vài tuần qua để thiết lập các khóa học trong Canvas của họ. Bắt đầu từ ngày 13 tháng 10, Canvas sẽ là cách chính mà học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 truy cập bài tập của mình. Một số giáo viên có thể tiếp tục liên kết từ Canvas đến lớp học trong Google cho một số bài tập nhất định và sinh viên sẽ đăng nhập trực tiếp vào Canvas bằng Clever (Clever Support).

Học sinh lớp PreK-1 sẽ tiếp tục sử dụng Seesaw làm hệ thống quản lý học tập của mình. 

Chúng tôi đã triển khai khóa đào tạo Canvas dành cho phụ huynh và học sinh để giúp phụ huynh tìm hiểu thêm về cách quý vị với tư cách là phụ huynh có thể quan sát bài tập trên lớp của con em mình và cách các em tiếp cận bài tập của mình trong Canvas. Để truy cập các khóa đào tạo dành cho phụ huynh và học sinh, vui lòng đọc các hướng dẫn cho cha mẹ (Instructions for Parents) và những hướng dẫn này dành cho Học sinh (Instructions for Students.) 

Phụ huynh và Người giám hộ sẽ cần phải có tài khoản và là người quan sát để đăng nhập và truy cập vào khóa đào tạo. Bạn có thể sử dụng các hướng dẫn này (tiếng Anh) instructions , Hướng dẫn (tiếng Tây Ban Nha) Instructions , hoặc video này để thiết lập tài khoản Canvas để quan sát con em của mình. Bạn cũng có thể tìm thấy những hướng dẫn này trên trang chủ của Pflugerville ISD Quay Lại Trong Khuôn Nhà Trường (Return to Learn page).

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào với việc thiết lập tài khoản Canvas của mình, vui lòng sử dụng hệ thống Let's Talk của chúng tôi và nhấn vào nút Canvas trong danh sách các chủ đề. Dưới đây là một liên kết đến trang web Let’s Talk của PfISD.

PfISD Let’s Talk: www.pfisd.net/LetsTalk