Important PfISD Update: Austin-Travis County Stage 5

Dear PfISD Parents and Staff members,

I hope everyone is having a relaxing, fun, and SAFE Winter Break. Our staff members are taking a much-needed break from the roller coaster of 2020, and I hope you are as well. We have been notified that Austin-Travis County will move to Stage 5 in their COVID-19 Community Risk chart shortly. I know this raises many questions on how we should respond as a community and the safety measures that should be instituted.

As things stand now, Pflugerville ISD still plans to resume classes in-person on January 6, 2021, as scheduled for all students who chose in-person instruction for the third nine weeks. We will update you should this change. As previously shared with families, the district was planning to shorten quarantine times following guidance from the Centers for Disease Control (CDC) and Austin Public Health. However, in light of the recent Stage increase, Pflugerville ISD will continue to require a 14-day quarantine period for anyone who is deemed a direct contact to a positive COVID-19 case until Austin-Travis County is once again in Stage 4.

Effective immediately, in an effort to slow the community spread, Pflugerville ISD will temporarily suspend all sub-varsity extracurricular, co-curricular, and athletics through the remainder of the Winter Break. Varsity athletic events will continue as scheduled with no spectators permitted. Additionally, the district will cease all playoff athletic events scheduled at The Pfield for the remainder of the break.

We will continue to evaluate other measures to take and provide additional communication to families before returning on January 6. Enjoy the remainder of your Winter Break, and please remember to physically distance, wear your mask, and wash your hands.

Douglas Killian, Superintendent
Pflugerville ISD

 

Estimados padres y miembros del personal de PfISD:

Espero que todos estén teniendo unas relajantes, divertidas y seguras vacaciones de invierno. Los miembros de nuestro personal se están tomando un muy necesario descanso de la montaña rusa del 2020, y espero que ustedes también. Nos han notificado que el Condado de Austin-Travis pasará a la Etapa 5 en su tabla de Riesgo Comunitario COVID-19 en breve. Sé que esto plantea muchas preguntas sobre cómo debemos responder como comunidad y las medidas de seguridad que deben ser instituidas.

Tal como están las cosas ahora, Pflugerville ISD planea reanudar las clases en persona el 6 de enero de 2021, como estaba previsto para todos los estudiantes que eligieron la enseñanza presencial para las terceras nueve semanas. Los pondremos al día en caso de que esto cambie. Como se compartió anteriormente con las familias, el distrito planeaba acortar los tiempos de cuarentena siguiendo la guía de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y la Salud Pública de Austin. Sin embargo, a la luz del reciente aumento de la etapa, el Distrito Escolar Independiente de Pflugerville continuará requiriendo un período de cuarentena de 14 días para cualquier persona que se considere un contacto directo con un caso positivo de COVID-19 hasta que el Condado de Austin-Travis esté nuevamente en la etapa 4.

Con efecto inmediato, en un esfuerzo por reducir la propagación en la comunidad, el Distrito Escolar Independiente de Pflugerville suspenderá temporalmente todas las actividades extracurriculares, co-curriculares y deportivas durante el resto de las vacaciones de invierno. Los eventos atléticos del equipo principal (varsity) continuarán según lo programado sin permitir espectadores. Además, el distrito suspenderá todos los eventos atléticos de playoffs programados en The Pfield por el resto del receso.

Continuaremos evaluando otras medidas para tomar y proveer comunicación adicional a las familias antes de regresar el 6 de enero. Disfruten del resto de las vacaciones de invierno, y recuerden que deben distanciarse físicamente, usar su mascarilla y lavarse las manos.

Douglas Killian, Superintendente
Pflugerville ISD

 

Kính Gửi các Phụ Huynh và Nhân Viên của PfISD,

Chúng tôi hy vọng mọi người đang có một Kỳ Nghỉ Đông thư giãn, vui vẻ và AN TOÀN. Các nhân viên của chúng tôi đang nghỉ ngơi sau một chuyến tàu lượn siêu tốc của năm 2020, và tôi hy vọng bạn cũng vậy. Chúng tôi đã được thông báo rằng Quận Austin-Travis sẽ sớm chuyển sang Giai đoạn 5 trong Biểu Đồ Rủi Ro Cộng đồng COVID-19 của họ. Tôi biết điều này đặt ra nhiều câu hỏi về cách chúng ta nên phản ứng với tư cách là một cộng đồng và các biện pháp an toàn nên được thiết lập.

Hiện tại, Pflugerville ISD vẫn có kế hoạch tiếp tục các lớp học trực tiếp vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, như đã lên lịch cho tất cả học sinh đã chọn hướng dẫn trực tiếp trong chín tuần thứ ba. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị nếu có sự thay đổi. Như đã chia sẻ trước đó với các gia đình, khu học chánh đang có kế hoạch rút ngắn thời gian cách ly theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) và Y tế Công cộng Austin. Tuy nhiên, do sự gia tăng Giai đoạn gần đây, Pflugerville ISD sẽ tiếp tục yêu cầu khoảng thời gian cách ly 14 ngày đối với bất kỳ ai được coi là tiếp xúc trực tiếp với trường hợp COVID-19 dương tính cho đến khi Hạt Austin-Travis một lần nữa ở Giai đoạn 4.

Có hiệu lực ngay lập tức, với nỗ lực làm chậm sự lây lan của cộng đồng, Pflugerville ISD sẽ tạm thời đình chỉ tất cả các hoạt động ngoại khóa trong thời gian còn lại của Kỳ nghỉ Đông. Các sự kiện thể thao khác sẽ tiếp tục theo lịch trình mà không có khán giả cho phép. Ngoài ra, học khu sẽ ngừng tất cả các  môn thể thao ở chung kết được lên lịch tại The Pfield trong thời gian còn lại của kỳ nghỉ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá các biện pháp khác để thực hiện và cung cấp thông tin liên lạc bổ sung cho các gia đình trước khi trở lại vào ngày 6 tháng 1. Hãy tận hưởng phần còn lại của Kỳ Nghỉ Đông và hãy nhớ giữ khoảng cách xã hội, đeo khẩu trang và rửa tay..

Douglas Killian, Douglas Killian, Giám Thị
Pflugerville ISD